Việc nhà nhanh đạt giải nhất sản phẩm sáng tạo có khả năng thương mại hóa

Các báo viết về hệ thống Việc nhà nhanh:

Trường Đại học Mỏ – Địa chất:

http://humg.edu.vn/tin-tuc/Pages/ban-tin-mo-dia-chat.aspx?ItemID=6461

Trường Công nghệ cao Hà Nội:

http://hht.edu.vn/vi/tin-tuc-noi-bat-trang-chu.nd69/khai-mac-hoi-thao-va-trien-lam-san-pham-sang-tao-co-kha-nang-thuong-mai-hoa.i1776.html

Báo Khoa học và Phát triển:

http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn/khcn-trung-uong/17420-ho-tro-hoat-dong-thuong-mai-hoa-ket-qua-nghien-cuu.html

Báo mới:

https://www.baomoi.com/hoi-thao-va-trien-lam-san-pham-sang-tao-co-kha-nang-thuong-mai-hoa-tai-ha-noi/c/23656492.epi

Bản tin Việc nhà nhanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *